Amjak & Partners

Menu

Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties tussen de dienstverlener die op de factuur als facturerende onderneming wordt aangeduid (hierna de “Dienstverlener” genoemd) en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.
 2. Opdrachten die bestaan uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard, en die tegen bepaalde op voorhand gekende termijnen moeten worden uitgevoerd, worden geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan, waarbij beide partijen de overeenkomst op elk ogenblik kunnen beëindigen mits opzegging per aangetekende brief en mits het naleven van een opzegtermijn van 1 maand. Opdrachten zonder opeenvolgende prestaties worden, behoudens tegenbewijs, geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten en eindigen door de uitvoering van de opdracht of door levering van de overeengekomen prestaties. In toepassing van artikel 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van artikel 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om dergelijke opdracht vroegtijdig te beëindigen, mits betaling aan de Dienstverlener van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden, te verhogen met een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 30% van het ereloon met betrekking tot het niet uit te voeren of uitgevoerde deel van de opdracht.
 3. Elke factuur van de Dienstverlener is netto en zonder korting te betalen ter zetel, uiterlijk 21 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet (tijdige) betaling of gedeeltelijke betaling is er van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro, dit onverminderd het recht voor de Dienstverlener om eventuele hogere schade in rekening te brengen.

  Iedere klacht inzake erelonen, modaliteiten en wijze van uitvoering van de aan de Dienstverlener toevertrouwde opdracht, moet gemotiveerd worden en de Dienstverlener bereiken binnen de 14 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur, dit op straffe van onontvankelijkheid. Bij gebreke aan een aangetekend protestschrijven binnen de hoger vermelde termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. De factuur wordt behoudens tegenbewijs geacht ontvangen te zijn ten laatste 3 kalenderdagen na de factuurdatum.

 4. De Dienstverlener is slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zij verbindt er zich toe alle zorgen te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht. De Dienstverlener is er hierbij toe gehouden de wettelijke en reglementaire termijnen te eerbiedigen, op voorwaarde dat de cliënt haar tijdig alle noodzakelijke inlichtingen en documenten heeft bezorgd. Bij laattijdigheid van de cliënt, kan de Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor boetes, bijslagen en interesten die kunnen voortvloeien uit deze laattijdigheid.

  De Dienstverlener mag zich hierbij laten bijstaan door medewerkers of deskundigen naar haar keuze en de haar toevertrouwde opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door een aangestelde of deskundige.

  Behoudens andersluidend beding is de Dienstverlener niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde haar overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

  De dienstverlener, evenals haar gevolmachtigden of aangestelden, zijn tot het beroepsgeheim gehouden, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de anti-witwas wetgeving.

  De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van mogelijke (latere) wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – van wettelijke en reglementaire bepalingen nodig voor de uitvoering van haar opdracht. Evenmin is de Dienstverlener verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.

  De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk worden gesteld bij bewijs van zware fout of zware nalatigheid, in geval van opzet of bij niet-uitvoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de opdracht vormt. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of materiële schade zoals, maar niet beperkt tot gederfde inkomsten en verliezen, en supplementaire kosten. Dit beperkt tot verzekerde bedragen IAB-IEC.

 5. De cliënt is ertoe gehouden:

  • de Dienstverlener alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
  • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van een opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
  • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de Dienstverlener;
  • te waarborgen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
  • na te gaan of de door de Dienstverlener geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.
 6. Ingeval van niet-nakoming, niet-correcte of niet tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld ingeval van niet (tijdige) betaling van de erelonen overeenkomstig artikel 3 hierboven, is de Dienstverlener gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt zijn verplichtingen heeft voldaan. De Dienstverlener brengt de cliënt hiervan schriftelijk op te hoogte.
 7. De Dienstverlener kan de relatie met de cliënt op elk ogenblik beëindigen indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals (1) kennelijke tekortkoming van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen en (2) procedure van ontbinding, kennelijk onvermogen of faillissement van de cliënt. Een kennelijke tekortkoming van de cliënt kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot (1) wanbetaling en (2) te laat de nodige documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking stellen.
 8. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brugge.