Amjak & Partners

Menu

Diensten Amjak

Begeleiding in overnames van ondernemingen (handelsfonds/aandelen)

Uw bedrijf verkopen is een proces dat goed voorbereid moet worden. Amjak wil hierbij uw partner zijn zodat u de hindernissen op dit parcours met de nodige tools kan nemen. Dit van in de embryo fase tot op de closing en uw laatste engagement. Een technische waardering van uw onderneming/vennootschap(pen) vallen hier ook onder. Uiteraard kan Amjak u ook bijstaan als mogelijke koper.

Invullen van onafhankelijke bestuursmandaten (RvB, Adviesraden)

Een onafhankelijk inzicht, los van alle emoties, is van goudwaarde voor uw bedrijf. Hierdoor worden snellere en betere beslissingen genomen. Door de onafhankelijkheid kan Amjak u hierin goed bijstaan. Daarnaast kan Amjak ook steeds beroep doen op zijn ruim netwerk (>2.000 ondernemers, bankiers, advocaten, accountants) om bepaalde zaken voor u te realiseren.

Clubdeals opzetten

Indien u interesse hebt om mee te participeren in projecten waarin Amjak voldoende rendementsmogelijkheden ziet in functie van het risicoprofiel, geef dan gerust uw contactgegevens door. Ook indien u investeringsprojecten hebt waarin u derden wil laten participeren. Neem dan gerust contact op zodat we dit project verder kunnen uitdiepen en analyseren wie uw geschikte partner(s) kan/kunnen zijn. In elk geval is "skin in the game" de eerste voorwaarde waaraan het investeringsproject moet voldoen.

Onderhandeling en opmaak van diverse contracten

Waar vroeger vele contracten mondeling werden afgesloten is er op vandaag steeds meer behoefte om contracten schriftelijk te bevestigen daar dit meer rechtszekerheid brengt voor beide partijen. Amjak staat u graag bij om contracten op te maken die het meest aansluiten bij uw intenties rond de samenwerking en waarbij uw rechten worden gevrijwaard.

Volledige begeleiding bij aan- of verkoop onroerend (waardering, structuur aankoop, krediet, project)

Zoals bij elke investering op vandaag is niet enkel het bruto rendement van uw investering belangrijk doch ook hoeveel u hiervan netto kan aan overhouden. Dit laatste wordt meestal genegeerd terwijl u wel degelijk hier het verschil kan maken ten opzichte van andere investeerders. Dit ook bij de aankoop van uw onroerend goed waar eerst wordt gekeken voor een correcte prijs van aankoop. Daarnaast beschermen wij u voor onverwachte negatieve verassingen. Tevens wordt gekeken voor een goed evenwicht tussen pricing en waarborgen bij uw krediet. Alsook het hoogst mogelijke netto rendement in functie van het verwachte bruto rendement.

Opmaak van familiale to do list bij overlijden familielid

Veelal is er naast verdriet tevens paniek bij het overlijden van een familielid die zich van de familiale zaken aantrok. Dit laatste kan je echter overbodig maken door uw vermogen te inventariseren en te anoteren zodat de erfgenamen met deze informatie met de minste zorgen gemakkelijk de overgang kunnen maken naar de nieuwe persoon (binnen/buiten de familie) die deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

Communicatie met uw bank voor de behartiging van uw belangen inzake kredieten en beleggingen

Banken hebben hun eigen specifieke taal en insteek, zowel op gebied van kredieten als op gebied van beleggingen. Het is belangrijk om hier een consensus te vinden waarbij zowel bankier als ondernemer gelukkig zijn. Amjak kan vrij goed inschatten wat mogelijk is en wat niet op gebied van rendement, pricing, waarborgen en andere randvoorwaarden. Een goede relatie met uw bankier waarbij beide partijen op eenzelfde lijn zitten is van goudwaarde en daar werken we samen met u aan.

Secund opinion bij al uw financiële, fiscale en accountancy aangelegenheden

Zoals bij artsen is het ook dikwijls raadzaam om met betrekking tot uw financiële, accountancy en fiscale vragen eens een derde te raadplegen. Deze kan met een neutrale blik uw zaken analyseren en veelal enkele nuttige tips meegeven of zelfs fundamentele nieuwe inzichten geven. Tevens blijken er dikwijls mogelijkheden te zijn waar je zelf of uw huidige adviseur nog niet aan gedacht heeft of te weinig ervaring mee heeft.

Family Office in de puurste vorm

Als (vermogende) familie is het niet evident om steeds zicht te hebben hoe het vermogen gestructureerd zit, welke risico’s eraan verbonden zijn en welke in- en uitgaven er vrij constant zijn. Amjak staat u bij om dit alles in kaart te brengen zodat u de juiste conclusies kunt trekken. Wij zullen u geen beleggingsverzekeringen, vastgoed, fondsen of andere mogelijke beleggingsinstrumenten aanprijzen. Wel zullen wij u goed informeren over de positieve en negatieve aspecten van elk investeringsproduct zodat u in alle rust en comfort over uw vermogen kan schikken. Een gewaarschuwd man is er immers 2 waard.

Successieplanning

Vele mensen hebben er geen problemen mee om successierechten te betalen, tenminste als deze redelijk zijn (3%/9%). Indien uw successielast echter 27% of meer bedraagt, dan zal op tijd uw successie regelen van enorme toegevoegde waarde zijn. Hierbij zal Amjak steeds de belangen van toekomstige erflaters verdedigen doch in combinatie met een aanvaardbare fiscale kost.

Vermogens in kaart brengen en analyseren

Uw vermogen in kaart brengen op gebied van soort activa, rendementen, risico, kostenstructuur is de basis om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over toekomstige investeringsopportuniteiten. Tevens kan dit pijnpunten naar boven brengen in kader van successielast.

Begeleiden van familiale vergaderingen

Familiaal vergaderen heeft jammergenoeg dikwijls als eigenschap dat emotionaliteit de bovenhand neemt alsook dat vergaderingen al te gemakkelijk worden uitgesteld. Amjak kan ervoor zorgen dat uw familiale vergaderingen structureel verlopen en dat rationaliteit de bovenhand houdt. Hierdoor kunnen beslissingen genomen worden die u als familiale onderneming sterker maakt voor de toekomstige uitdagingen.

Part Time CFO

Heeft uw onderneming de kennis nodig van een CFO doch ben je niet voldoende groot om een ful-time CFO te betalen, dan kan je hiervoor terecht bij Amjak. Dit zowel voor een korte periode alsook een langere termijn van samenwerking.

Bijzondere opdrachten

Amjak kan u, als aandeelhouder, bijstaan op uw algemene vergaderingen. Tevens kan zij de nodige verslagen voor u opmaken die u nodig heeft bij fusies en splitsingen, omzetting van vennootschapsvormen, ontbinding & vereffening van uw vennootschap alsook kapitaalverhogingen (beperking of afstand van voorkeurrecht / uitgifte van aandelen onder fractiewaarde).